གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་པའི་དྲ་རྒྱ་འདི་ནི་༢༠༡༠ལོའི་ཝཱ་ཎ་དགེ་འོས་འཛིན་གྲྭ་ནས་ཆེད་དུ་གསར་བསྐྲུན་བྱས།

Blog Archive

About Me

གངྒའི་ཆུ་རྒྱུན།
གངྒཱའི་ཆ་རྒྱུན་ཞེས་པའི་དྲ་རྒྱ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་དོན་གཉེར་ཆེ་བའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསར་བསྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།
View my complete profile

རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་མི

༢༠༡༠ ལོའི་ཝཱ་ཎ་དགེ་འོས་འཛིན་གྲྭ།
སློབ་སྟོན་པ། བེ་རི་འཇིགས་མེད
རྩོམ་སྒྲིག་པ། ནོར་བུ་ཉི་མ། བསྟན་འཛིན་དགེ་རྒྱས་སོགས།།
གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་པའི་དྲ་རྒྱ་འདི་ནི་༢༠༡༠ལོའི་ཝཱ་ཎ་དགེ་འོས་འཛིན་གྲྭ་ནས་ཆེད་དུ་གསར་བསྐྲུན་བྱས།

དྲ་ངོས་བཀླག་གྲངས།

Powered by Blogger.

དྲ་རྒྱ་བཟོ་བཀོད་པ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར།

Followers

Wednesday 2 January 2013

རིག་ཡག་གི་འཁྲུལ་སྣང་།
           
ངའི་སེམས་ལ། ཨ་ཕས་ངའི་མིང་ལ་རིག་ཡག་ཅེས་བཏགས་པ་ནི་མིང་དོན་མི་མཚུངས་པར་སྙམ། ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་། ང་ནི་མི་རིག་རྡིབ་ཅིག་ཡིན། ནུ་བོ་ཚེ་རིང་ང་ལས་ལོ་གཉིས་ཀྱིས་ཆུང་ན་ཡང་། ངེད་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་རིག་པ་ལ་གནམ་སའི་ཁྱད་པར་ཡོད། ཕ་གཅིག་གི་རུས་སུ་གྲུབ་ཅིང་མ་གཅིག་གི་མངལ་ཁོག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་སྤུན་གཉིས་ལ་མཁས་བླུན་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་འདྲ་ཤོར་བ་ནི་ངོ་མ་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད། ཆུང་དུས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་དུས། ངའི་ནུ་བོ་ནི་རིག་རྒོད་ཅིག་ཡིན་པས་ལོ་རིམ་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། གསུམ་པ་ཞེས་ལོ་རེ་བཞིན་ཡར་འཕར་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་། ངས་དཔེ་ཆ་ལོ་གསུམ་ལ་བཏོན་ཀྱང་ལོ་རིམ་དང་པོའི་འགག་སྒོ་དེ་ལས་ཐར་མ་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ཨ་ཕས་ང་ལ། རིག་ལོ། ཁྱོད་ལ་དཔེ་ཆ་འདོན་པའི་ཁ་བསོད་མི་འདུག ལྕགས་ཁེམ་ཟུངས་དང་། ངས་བལྟས་ན་ཁྱོད་ལ་རན་པ་དེ་རེད། ཟེར།

རིག་ཡག་གི་འཁྲུལ་སྣང་།
           
ངའི་སེམས་ལ། ཨ་ཕས་ངའི་མིང་ལ་རིག་ཡག་ཅེས་བཏགས་པ་ནི་མིང་དོན་མི་མཚུངས་པར་སྙམ། ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་། ང་ནི་མི་རིག་རྡིབ་ཅིག་ཡིན། ནུ་བོ་ཚེ་རིང་ང་ལས་ལོ་གཉིས་ཀྱིས་ཆུང་ན་ཡང་། ངེད་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་རིག་པ་ལ་གནམ་སའི་ཁྱད་པར་ཡོད། ཕ་གཅིག་གི་རུས་སུ་གྲུབ་ཅིང་མ་གཅིག་གི་མངལ་ཁོག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་སྤུན་གཉིས་ལ་མཁས་བླུན་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་འདྲ་ཤོར་བ་ནི་ངོ་མ་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད། ཆུང་དུས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་དུས། ངའི་ནུ་བོ་ནི་རིག་རྒོད་ཅིག་ཡིན་པས་ལོ་རིམ་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། གསུམ་པ་ཞེས་ལོ་རེ་བཞིན་ཡར་འཕར་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་། ངས་དཔེ་ཆ་ལོ་གསུམ་ལ་བཏོན་ཀྱང་ལོ་རིམ་དང་པོའི་འགག་སྒོ་དེ་ལས་ཐར་མ་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ཨ་ཕས་ང་ལ། རིག་ལོ། ཁྱོད་ལ་དཔེ་ཆ་འདོན་པའི་ཁ་བསོད་མི་འདུག ལྕགས་ཁེམ་ཟུངས་དང་། ངས་བལྟས་ན་ཁྱོད་ལ་རན་པ་དེ་རེད། ཟེར།

རིག་ཡག་གི་འཁྲུལ་སྣང་།
           
ངའི་སེམས་ལ། ཨ་ཕས་ངའི་མིང་ལ་རིག་ཡག་ཅེས་བཏགས་པ་ནི་མིང་དོན་མི་མཚུངས་པར་སྙམ། ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་། ང་ནི་མི་རིག་རྡིབ་ཅིག་ཡིན། ནུ་བོ་ཚེ་རིང་ང་ལས་ལོ་གཉིས་ཀྱིས་ཆུང་ན་ཡང་། ངེད་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་རིག་པ་ལ་གནམ་སའི་ཁྱད་པར་ཡོད། ཕ་གཅིག་གི་རུས་སུ་གྲུབ་ཅིང་མ་གཅིག་གི་མངལ་ཁོག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་སྤུན་གཉིས་ལ་མཁས་བླུན་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་འདྲ་ཤོར་བ་ནི་ངོ་མ་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད། ཆུང་དུས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་དུས། ངའི་ནུ་བོ་ནི་རིག་རྒོད་ཅིག་ཡིན་པས་ལོ་རིམ་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། གསུམ་པ་ཞེས་ལོ་རེ་བཞིན་ཡར་འཕར་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་། ངས་དཔེ་ཆ་ལོ་གསུམ་ལ་བཏོན་ཀྱང་ལོ་རིམ་དང་པོའི་འགག་སྒོ་དེ་ལས་ཐར་མ་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ཨ་ཕས་ང་ལ། རིག་ལོ། ཁྱོད་ལ་དཔེ་ཆ་འདོན་པའི་ཁ་བསོད་མི་འདུག ལྕགས་ཁེམ་ཟུངས་དང་། ངས་བལྟས་ན་ཁྱོད་ལ་རན་པ་དེ་རེད། ཟེར།

རིག་ཡག་གི་འཁྲུལ་སྣང་།
           
ངའི་སེམས་ལ། ཨ་ཕས་ངའི་མིང་ལ་རིག་ཡག་ཅེས་བཏགས་པ་ནི་མིང་དོན་མི་མཚུངས་པར་སྙམ། ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་། ང་ནི་མི་རིག་རྡིབ་ཅིག་ཡིན། ནུ་བོ་ཚེ་རིང་ང་ལས་ལོ་གཉིས་ཀྱིས་ཆུང་ན་ཡང་། ངེད་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་རིག་པ་ལ་གནམ་སའི་ཁྱད་པར་ཡོད། ཕ་གཅིག་གི་རུས་སུ་གྲུབ་ཅིང་མ་གཅིག་གི་མངལ་ཁོག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་སྤུན་གཉིས་ལ་མཁས་བླུན་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་འདྲ་ཤོར་བ་ནི་ངོ་མ་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད། ཆུང་དུས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་དུས། ངའི་ནུ་བོ་ནི་རིག་རྒོད་ཅིག་ཡིན་པས་ལོ་རིམ་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། གསུམ་པ་ཞེས་ལོ་རེ་བཞིན་ཡར་འཕར་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་། ངས་དཔེ་ཆ་ལོ་གསུམ་ལ་བཏོན་ཀྱང་ལོ་རིམ་དང་པོའི་འགག་སྒོ་དེ་ལས་ཐར་མ་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ཨ་ཕས་ང་ལ། རིག་ལོ། ཁྱོད་ལ་དཔེ་ཆ་འདོན་པའི་ཁ་བསོད་མི་འདུག ལྕགས་ཁེམ་ཟུངས་དང་། ངས་བལྟས་ན་ཁྱོད་ལ་རན་པ་དེ་རེད། ཟེར།

ལྷ་མོའི་སེམས་གཏམ།

ངའི་མིང་ལ་ལྷ་མོ་ཟེར། ལྷ་སྐྱིད་དང་ངེད་གཉིས་མ་སྤུན་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་རྩེ་ཞོར་དགོད་ཞོར་དུ་ཆེར་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རོགས་ཀྱང་ཡིན། གནའ་མི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལ། ཕོ་སྟག་ལོ་བ་དཀོན། མ་འབྲུག་ལོ་བ་དཀོན། ཟེར་བ་ལྟར། ལྷ་སྐྱིད་ཀྱི་ལོ་སྙིང་འབྲུག་ཡིན་པ་དང་། ཡག་མོ་སྒོ་དང་སེམས་བསམ་པ་གང་གི་ཐད་ནས་བཤད་ནའང་ཁོ་མོ་ནི་ང་ཚོའི་སྡེ་བའི་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་ཡིན་པས། ཕོ་གསར་ཚོས་ཁོ་མོ་ལ་སེང་ལྕམ་འབྲུག་མོ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཞིག་བཏགས་ཡོད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོ་ཞེས་ཀྱང་འབོད། ཁོ་མོ་ལོ་བཅོ་ལྔར་སོན་པའི་དུས་ནས་བཟུང་། གཉེན་སློང་མཁན་དང་འབྲེལ་འཛིན་མཁན་རྒྱུན་ཆད་མ་མྱོང་། ཡིན་ན་ཡང་། ལྷ་སྐྱིད་ཀྱི་ཨ་ཕ་ནི་མི་ཨུ་ཚུགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁ་ནས་ཚིག་ཤོར་ན། ཕྱིས་སུ་ནོར་སོང་བ་ཤེས་ན་ཡང་ཡོ་བསྲང་མི་བྱེད་པར་ནོར་བ་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཕོ་རབ་ཚིག་ཐོག་དང་། འཕར་བ་རྗེས་ཐོག ཟེར་བ་ནི་ཁོའི་མན་ངག་ཡིན་ལ། ཁྱིས་མི་བཟའ་ལྕགས་དང་། མིས་མི་བཟའ་མནའ་ཡིན། ཟེར་བ་ནི་ཁོའི་གཏན་ཚིགས་ཤིག་རེད། དེའི་ཁར་ལྷ་སྐྱིད་ད་དུང་ཨ་མའི་མངལ་ན་མཆིས་པའི་ཚེ། ཨ་ཁུ་ཉི་མ་དང་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་གསང་གྲོས་ཤིག་བྱས་ཡོད་པས། ལྷ་སྐྱིད་གནས་ལ་མ་བྱིན། ཡིན་ན་ཡང་། ལྷ་སྐྱིད་ཀྱི་སེམས་ན་སྔ་མོ་ནས་བཟུང་སྙིང་ཉེ་བའི་གྲོགས་པོ་དང་བློ་གཏོད་སའི་དགའ་རོགས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་མོའི་སེམས་ན་ཡོད་པའི་མི་དེ་ང་ལའང་གསང་བ་བྱས་ཏེ་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་བཤད་ཁ་མ་ཉན། སྔོན་ཆད་ངའི་སེམས་ལ། ལྷ་སྐྱིད་ཕལ་ཆེར་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཆུང་མ་བྱེད་རྒྱུ་རེད་སྙམ་ན་ཡང་། ཁོ་གཉིས་ཚིག་རྩོད་དྲག་པོ་བྱས་རྗེས་ངའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡོངས་སུ་ནོར་འདུག་པ་ཤེས་སོང་།

རང་བཞིན་གཟུགས་དང་བསེ་རུ་དང༌། །
ཟླ་བ་འོད་དཀར་རི་བོང་ཅན། །
འདི་རྣམས་གཅིག་གི་མིང་དུ་གྲགས། །
Tuesday 8 November 2011
རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ།
ཀྱི་གི་གྱི་འི་དང་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྐང་པ་སྐོང་ཚེ་ཡི་ཡང་ཐོབ་པས།  ཀྱི་གི་གྱི་འི་ཡི་ལྔ་པོ་འབྲེལ་སྒྲ་ལ་འཇུག་སྟེ།  རྣམ་དབྱེ་སྦྱར་སའི་ཁྱད་གཞི་དེ་ལ།  ཁྱད་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལྡན་པའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་སྟོན་པས་ན་འབྲེལ་སྒྲ་ཟེར།  དཔེར་ན།  བདག་གི་མིག་ཅེས་བརྗོད་ཚེ།  བདག་ཁྱད་གཞི་དང་།  དེ་ལ་རྣམ་དབྱེ་སྦྱར་ནས་མིག་ཅེས་བརྗོད་པ་ན།  མིག་དེ་ཉིད་བདག་དང་འབྲེལ་བའམ་བདག་གི་ཡིན་པ་གོ་བ་བཞིན་ནོ།  །རྣམ་དབྱེ་གི་མེད་ན།  བདག་མིག་ཅེས་བདག་དང་མིག་གཉིས་སོ་སོར་གོ་བ་ཙམ་ལས་ཡན་ལག་ཅན་དང་ཡན་ལག་གི་ཚུལ་དུ་འབྲེལ་བ་གོ་མི་ནུས་སོ།